વિદ્યાર્થી સંખ્યા જુન ૨૦૧૫


પંચશીલ વિદ્યાલય, ડીસા જિલ્લો- બનાસકાંઠા
વિદ્યાર્થી સંખ્યા નું પત્રક  માસ = _________________

ધોરણ - ૯
ધોરણ - ૧૦
ધોરણ- ૧૧
ધોરણ- ૧૨
કુલ સંખ્યા


વિગત
કુમાર
 કન્યા
કુલ
કુમાર
 કન્યા
કુલ
કુમાર
 કન્યા
કુલ
કુમાર
 કન્યા
કુલ
કુમાર
 કન્યા
કુલ
સામાન્ય
5
0
5
4
5
9
0
0
0
4
2
6
13
7
2
અનુ. જાતિ
36
2
38
29
1
30
7
0
7
13
1
14
84
4
89
અ.જ.જતિ
4
1
5
5
0
5
0
2
2
1
0
1
10
3
13
બક્ષી
23
1
24
17
2
19
3
1
4
10
5
15
53
9
62
TOTAL
68
4
72
55
8
63
10
3
13
28
8
36
161
23
184


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો