પરિણામ એસ.એસ.સી. ૨૦૧૫


પંચશીલ વિદ્યાલય ,ડીસા જિલ્લો- બનાસકાંઠા 
એસ.એસ.સી. / એચ. એસ.સી. પરિણામ =  ૨૦૧૫
 બોર્ડૅનું પરીણામ  60.5
 જિલ્લાનું પરીણામ 47.83
કેન્દ્રનું પરિણામ  50.74
શાળાનું પરિણામ  22.64
કુલ બેઠા  53 પાસ   12  નાપાસ  41
શાળાના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓના પરિણામ 
 ક્રમ   વિદ્યાર્થીનું નામ   ગ્રુપ  કુલ ગુણ  મેળવેલ  ટકા  પર. રેન્ક  વિદ્યાર્થીનો ફોન નંબર 
1 ભગોરા નિકિતાબેન ડી.  600 363 65.5 86.58 9726489216
2  મકવાણા જગદીશ ડી. 600 358 59.2 78.23 9638451240
3 વારેચા કમલેશ એ.  600 357 59.5 77.94 9737658811
4 તુરી  કનુભાઈ પી.  600 324 54 66.91 9978766977
5  ચૌહાણ મહેન્દ્ર ડી  600 305 50 59.26 9913929866
6 પરમાર જયેશ આર  600 295 49.16 55.01 9979367124
 ક્રમ  પરિણામ   ગ્રેડ વિદ્યાર્થી સંખ્યા  PASS-12 
1 91 TO 100 A1
2 81 TO 90 A2
3 71 TO 80 B1
4 61 TO 70 B2 1
5 51 TO 60 C1 4
6 41 TO 50 C2 7
7 33 TO 40 D
8 20 TO 32 E1
ક્રમ   શિક્ષકનું નામ  વિષય  બોર્ડૅ પ.  બેઠેલ  પાસ   નાપાસ  ટકા 
1 શ્રી એમ. કે રાવલ  ગુજરાતી  73.37 53 35 18 66.04
2 શ્રી એમ. બી. પટેલ   હિન્દી  74.89 0
3 શ્રી એમ. કે રાવલ  અંગ્રેજી   59.14 53 16 37 30.19
4 શ્રી એમ. બી. પટેલ  સંસ્કૃત  57.57 53 25 28 47.16
5 શ્રી એમ. એસ. દવે  ગણિત  55.05 53 12 42 22.64
6 શ્રી એમ. એસ. દવે  વિજ્ઞાન  56.12 53 16 37 30.19
7 શ્રી એમ. બી. પટેલ  સામા. વિ.  78.12 53 36 17 67.92
8

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો