કેટેગરી વાઈઝ વિદ્યાર્થીઓ


વાર્ષિક ૫રીણામ માહીતી૫ત્રક ર૦૧૪  (વર્ગમાં પ્રથમ આવનાર વિદ્યાર્થીઑ)
ક્રમ કુમાર ૫રીણામ ક્રમ કન્‍યા ૫રીણામ
 મકવાણા જગદીશ ડી. 59.2 ભગોરા નિકિતાબેન ડી.  65.5
વારેચા કમલેશ એ.  59.5    
તુરી  કનુભાઈ પી.  54    
4  ચૌહાણ મહેન્દ્ર ડી  50 4    
5 પરમાર જયેશ આર  49.16 5    
(ર) સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે ૫છાત વર્ગો


ક્રમ   ૫રીણામ ક્રમ કન્‍યા ૫રીણામ
       
       
       
4     4    
5     5    
(૩) અનુસૂચિત જાતીના વિદ્યાર્થીઑક્રમ કુમાર ૫રીણામ ક્રમ કન્‍યા ૫રીણામ
વારેચા કમલેશ એ.  59.5    
તુરી  કનુભાઈ પી.  54    
 ચૌહાણ મહેન્દ્ર ડી  50    
4 પરમાર જયેશ આર  49.16 4    
5     5    
(૪) અનુસૂચિત જન જાતીના વિદ્યાર્થીઑ


ક્રમ કુમાર ૫રીણામ ક્રમ કન્‍યા ૫રીણામ
    ભગોરા નિકિતાબેન ડી.  65.5
       
       
4     4    
5     5    

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો