શાળાનું વાર્ષિક આયોજન ૨૦૧૭પંચશીલ માધ્યમિક શાળા,ડીસા
:: શાળાનું બિન શૈક્ષણિક વાર્ષિક(વહિવટી) આયોજન ::
ક્રમ
માસ
વિગત
એપ્રિલ
+ વાષિક આંકડાકીય માહિતી એકઠી કરવી.
+ જી.પીએફના હિસાબી પત્રકો તેયાર કરવા.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ વેકેશનની જાણ અને શિક્ષકોના સરનામા નોધવા.
+ ડેડસ્ટોક રજીસ્ટરના મેળવણા કરવા.
+ ગત વર્ષના હિસાબનું સરવૈયું તૈયાર કરવું.
+ ચાલુ વર્ષનું બજેટ તૈયાર કરવું અને મંડળને મોકલવું.
+ ઈન્કમ ટેક્ષનું ફોર્મ ભરીને મોકલવું.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ વર્ષ દરમિયાન ભરેલ વ્યવસાય વેરાનું ફોર્મ ભરીને મોકલવું.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ કર્મચારીઓના ખાનગી અહેવાલના પત્રકો તૈયાર કરવા.
મે
+ ઉપજ ખર્ચના પત્રકો ૧ થી ૨૦ તૈયાર કરીને મોકલવા.
+ શાળા માટે જરૂરી સ્ટેશનરીની યાદી કરી ખરીદવી અથવા છપાવવી.
+ નવા વર્ગ વધારાની શક્યતા હોય તો પત્રકો તૈયાર કરવા.
+ કર્મચારીઓની સેવાપોથીની વિગતો પુરી કરવી.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ જાહેર પરીક્ષાના પરીણામની તારીખના જાણી વિધાર્થીઓના પ્રમાણપત્રો તૈયાર કરવા.
+ શાળાના વર્ષિક હિસાબો સી.એ. પાસે ઓડિટ કરાવવા.
+ પ્રવેશ ફોર્મનું વિતરણ કરવું.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ વાર્ષિક રજાઓની યાદી તૈયાર કરવી.
જુન
+ પ્રવેશ ફોર્મ સ્વીકારવા.
+ સી.એ. રીપોર્ટની નકલ મંડળ અને કચેરીને મોકલવી.
+ નવા પ્રવેશાર્થીઓની ફી એકત્ર કરી જમા લેવી
+ વર્ગ વધારા કે ધટાડાની દરખાસ્ત રજુ કરવી.
+ શિક્ષકો પાસેથી નવા વર્ષનું આયોજન એકત્ર કરવું.
+  જનરલ સમયપત્રક આચાર્યની સુચના મુજબ તૈયાર કરવું.
+ પત્રક -૧ રોજગાર કચેરીને મોકલવું
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ ત્રિમાસીક ખર્ચના હિસાબો તૈયાર કરવા.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ કર્મચારીઓ પાસેથી  ઈન્કમટેક્ષની રકમ એકત્રીત કરી ઈન્કમટેક્ષ જમા કરાવવો.
+ પ્રમાણપત્રો પ્રમાણિત કરવા માટે ચકાસણી કરવી.
જુલાઈ
+ કર્મચારીઓના વાર્ષિક ઈજાફાની ગણતરી કરી ઈજાફાની નોંધ કરવી.
+ જુદીજુદી શિસ્જવૃતિઓ માટે દરખાસ્તો તૈયાર કરીને મોકલવી.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ નવો પ્રવેશ મેળવનાર વિધાર્થીઓની નોધ જી.આર.માં કરવી.
+ નવો પ્રવેશ મેળવનાર વિધાર્થીઓના પ્રમાણપત્રો ખરાઈ માટે મોકલવા.
                                                                                
ઓગસ્ટ
+ માર્ચમાં બેસનાર ખાનગી ઉમેદવારોની દરખાસ્ત તૈયાર કરી મોકલવી.
+ મકાન ભાડા પ્રમાણપત્રનું ચલણભરી રીન્યુઅલ પ્રમાણપત્ર મેળવવું.
+ પ્રથમ કસોટી માટે પ્રશ્રપત્ર છપાવવા આપવા.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ શાળાના હિસાબો જિ.શિ.અ.કચેરી પાસેથી તારીખ મેળવી ઓડિટ કરાવવા.
+ વાર્ષિક નિરીક્ષણ અહેવાલ તથા સાથે જોડવાના પત્રકો તૈયાર કરવા
સપ્ટેમ્બર
+ 30 મી સપ્ટેમ્બરની માહિતી તૈયાર કરવી.
+ કર્મચારીઓ પાસેથી  ઈન્કમટેક્ષની રકમ એકત્રીત કરી ઈન્કમટેક્ષ જમા કરાવવો.
+ ૩૦ મી સપ્ટેમ્બર કર્મચારીયોની યાદી તૈયાર કરી પગાર બિલ સાથે મોકલવી.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ ત્રિમાસીક ખર્ચના હિસાબો તૈયાર કરવા.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ રોજગાર કચેરીને ત્રિમાસીક પત્રક તૈયાર કરી મોકલવું
ઓક્ટોમ્બર
+ તહેવાર પેશગી અને બોનસના બીલ બનાવવા.
+ દિવાળી વેકેશન માટે શિક્ષકોન સરનામા નોધવા.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ જાહેર પરીક્ષાઓ માટે વિધાર્થીઓના આવેદનપત્રો ભરાવી લેવા.
નવેમ્બર
+ આવેદન પત્રો તૈયાર કરી નિયત કરેલ જગ્યાએ જમા કરાવવા.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ બીજા સત્રની સત્ર ફી એકત્ર કરાવી જમા લેવી.
ડીસેમ્બર
+ સામાયિકોના વર્ષિક લાવાજમ ભરવા.
+ કર્મચારીઓ પાસેથી  ઈન્કમટેક્ષની રકમ એકત્રીત કરી ઈન્કમટેક્ષ જમા કરાવવો.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ ત્રિમાસીક ખર્ચના હિસાબો તૈયાર કરવા.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ રોજગાર પત્રક મોકલવું
૧૦
જાન્યુઆરી
+ કર્મચારીઓની સેવાપોથીની વિગતો પુરી કરવી.
+ કર્મચારીઓની વાર્ષિક આવકની ગણતરી કરી બાકીના ઈન્કમ ટેક્ષની ગણતરી કરવી.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ જુથ વીમાની કપાત પગારમાંથી કરવી.
૧૧
ફ્રેબ્રુઆરી
+ શાળાકિય ખરીદીની યાદી બનાવવી.
+ બાકી રહેતાં પુરવણી બિલો બનાવવા.
+ આવેલ શિષ્યવૃતિની રકમની ચકાસણી કરવી બાકી રહેલશિષ્યવૃતિની ચુકવણી કરવી
+ HSC/SSCની પરીક્ષની રસીદો મેળવી વિતરણ કરવું

માર્ચ
+ નિભાવ ગ્રાન્ટનો છેલ્લો હપ્તો મેળવવો.
+ શાળા માટે ગ્રાન્ટની ગણતેરી કરી લેવી અને ન મળેલ ગ્રાન્ટ માટે રજુઆત કરવી.
+ વાર્ષિક ખર્ચની ગણતરી કરી ટકાવારી પ્રમાણે બાકી રહેતું ખર્ચ પુર્ણ કરવું
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.  
+ અન્ય ગ્રાન્ટના બિલો મોકલવા.
+ રોજગાર પત્રક મોકલવું
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ ધટતી ગ્રાન્ટ માટે મંડળ પાસે માગણી મુકવી.
+ બકી ચુકવાણા ચુકવી  હિસાબો ચુક્તે કરવા.
+ ડેડસ્ટોકનું મેળવણું કરી વાર્ષિક હિસાબો પુરા કરવા.
+ બાકી ઈન્કમટેક્ષની કપાત કરવી.

જનરલ કામગીરી

-> વર્ગવાર રીપીટર વિધાર્થીઓની ફી એકત્રીત કરવી.
-> શાળાના રેકોર્ડની યોગ્ય જાળવણી કરવી.
-> વિધાર્થીઓને શિષ્યવૃતિની ચુકવણી કરવી
-> શાળા છોડી ગયેલ વિધાર્થીઓના નામ જી.આર.માં તથા કમી રજીસ્ટરમાં નોધવા.
-> રોજમેળમાં વ્યવાહારની નોધ કરી સહી કરી આચાર્યની સહીમાં મુકવો.
-> શાળા માટે સુચના મુજબ ખરીદી કરવી.
-> રોજમેળ પરથી હિસાબ ખાતાવહીમાં ખતવી તેની ચકાસણી કરાવવી.
-> વિધાર્થી દૈનિક હાજરીની દૈનિકબુકમાં ચકાસણી કરી સરવાળા કરવા.
-> વર્ગવાર સરાસરી હાજરીની નોધ રાખવી.
-> ખાતાકિય ઓડિટના પત્રકો તૈયાર કરવા.
-> વ્યવસાય વેરો કે અન્ય વધારાની રકમ ચલનથી જમા કરાવવી.
-> પગાર ગ્રાન્ટના પુરવણી બિલો બનાવવા અને સમયસર મોકલવા.
-> પેન્સન દરખાસ્ત તૈયાર કરી સમયસર રજુ કરવી.
-> ખાતા,મંડળ અને વિધાર્થીઓને લગતા પત્રો તૈયાર કરી મોકલી આપવા.
-> આવનાર મુલાકાતીઓની અરજીઓ સ્વીકારી જવાબો તૈયાર કરી તેનો નિકાલ કરવો.


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો