વાર્ષિક આયોજન ૨૦૧૭ જનરલપંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા, જિલ્લો- બનાસકાંઠા
શૈક્ષણિક વર્ષ-૨૦૧૫-૨૦૧૬-આયોજન
ક્રમ
માસ
વેકેશનના દિવસો
રવિવાર
જાહેર રજા
સ્થાનિક રજા
કામના દિવસો
1
 જુન
-
 3
01
0
22
2
જુલાઈ
-
5
0
0
26
3
ઓગસ્ટ
-
4
4
0
23
4
સપ્ટેમ્બર
-
4
2
03
21
5
ઓક્ટોબર
16
3
1
0
11
6
નવેમ્બર
5
3
0
0
22
7
ડિસેમ્બર
-
5
2
0
24
8
જાન્યુઆરી
-
4
1
1
25
9
ફેબ્રુઆરી
-
4
1
0
23
10
માર્ચ
-
4
5
1
21
11
એપ્રિલ
-
5
2
0
23
12
મે- જુન
35
0
0
0
0

કુલ દિવસો
56
44
19
5
241

પરીક્ષા
તારીખ
ધોરણ
પુરક પરીક્ષા
૮,૯,૧૦,૧૧ જુલાઈ
ધો.-૧૦, ધો.-૧૨ સા.પ્ર.,વિ.પ્ર.
પ્રથમ કસોટી
૧૪-૦૯-૧૭ થી ૨૨-૯-૧૭
ધો.-૯,૧૦,(S.A-1) અને ધો.-૧૧,૧૨ સા.પ્ર.,
પ્રિલિમ પરીક્ષા
૨૯-૦૧-૨૦૧૮ થી ૦૭-૦૨-૨૦૧૮
ધો.-૧૦,(S.A-2) અને ધો.-૧૧,૧૨ સા.પ્ર.
એસ.એસ.સી. પરીક્ષા
૧૪-૨-૨૦૧૮ થી ૧૭-૦૨-૧૮
શાળા કક્ષા મરજીયાત વિષય
વાર્ષિક પરીક્ષા
૦૫-૪-૧૮ થી ૧૩-૦૪-૧૮
ધો.-૯,(S.A-2) અને ધો.-૧૧ સા.પ્ર
ધોરણ-૯
* શૈક્ષણિક મુલ્યાંકન મુખ્ય સાત વિષયો વિભાગ-1(એ)
સત્ર
ક્રમ
મૂલ્યાંકનનો સમયગાળો
મૂલ્યાંકનનો પ્રકાર
ગુણભાર
સત્ર પ્રમાણે ગુણ
શૈ. વર્ષના ગુણ
પ્રથમ સત્ર
તા.૨૨-૦૭-૨૦૧૭ સુધીમાં
FA-1
10%
50%
100%
તા.૯-૦૯-૨૦૧૭ સુધીમાં
FA-2
10%
1 સપ્ટે.  થી ૨૨ સપ્ટે.
SA-1
30%
દ્ધિતિય સત્ર
તા.૯-૧૨-૨૦૧૭ સુધીમાં.
FA-3
10%
50%
તા.૨૦-૦૨-૨૦૧૮ સુધીમાં
FA-4
10%
૫ એપ્રિલ થી ૧૩ એપ્રિલ
SA-2
30%

* વૈકલ્પિક ત્રણ વિષયો માટે વિભાગ-1(બી)
 
સત્ર
ક્રમ
મૂલ્યાંકનનો સમયગાળો
મૂલ્યાંકનનો પ્રકાર
ગુણભાર
સત્ર પ્રમાણે ગુણ
પ્રથમ સત્ર
તા.૨૨-૦૭-૨૦૧૭ સુધીમાં
FA-1
30%
50%
તા.૯-૦૯-૨૦૧૭ સુધીમાં
FA-2
30%
1 સપ્ટે.  થી ૨૨ સપ્ટે.
SA-1
40%
દ્ધિતિય સત્ર
તા.૯-૧૨-૨૦૧૭ સુધીમાં
FA-3
30%
50%
તા.૨૦-૦૨-૨૦૧૮ સુધીમાં
FA-4
30%
૫ એપ્રિલ થી ૧૩ એપ્રિલ
SA-2
40%
* વિભાગ-1(એ) વર્ષાન્તે શૈક્ષણિક સિદ્ધિના માપન (ગ્રેડ)
ગ્રેડ
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D
E1
E2
ગુણ
91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
41-50
33-40
21-21
00-20
ગ્રેડ બિંદુ
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
-
-
* ત્રણ વૈકલ્પિક વિષયોના પંચબિંદુ સ્કેલ 
ગ્રેડ
A+
A
B+
B
C
ગુણ
90 થી વધુ
75-90
60-75
45-60
33-45* શાળાના ઉજવણીના દિવસો -૨૦૧૨
ક્રમ
ઉજવણી દિવસ
તારીખ
વિશ્ર્વ વસ્તી દિન
૧૧ જુલાઈ
સ્વાતંત્ર્ય દિન
૧૫ ઓગસ્ટ
શિક્ષક દિન
૫ સપ્ટેમ્બર
ગાંધી જયંતી
૨ ઓક્ટોબર
ડો. બાબા સાહેબનો નિર્વાણ દિન
૬ ડિસેમ્બર
ધ્વજ દિન
૭ ડિસેમ્બર
રાષ્ટ્રીય યુવા દિન
૧૨ જાન્યુઆરી
પ્રજાસત્તાક દિન
૨૬ જાન્યુઆરી
ગાંધી નિર્વાણ દિન
૩૦ જાન્યુઆરી
૧૦
રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિન
૨૮ ફ્રેબ્રુઆરી
૧૧
ડો. બાબા સાહેબની જન્મજ્યંતી
૧૪ એપ્રિલ

* સપ્તાહ ઉજવણી
ક્રમ
વિગત
સમય
શ્રમ શિબિર

યોગ શિબિર

વિજ્ઞાન સપ્તાહ

કારકિદી સપ્તાહ

ટ્રાફિક સપ્તાહ

ગ્રાહક સુરક્ષા સપ્તાહ

વ્યસન મુક્તિ સપ્તાહ


* બાહ્ય પરીક્ષાઓ
સંસ્કૃત પરીક્ષા
ગાયત્રી પરીક્ષા
ચિત્રકામ પરીક્ષા
પ્રખરતાશોધ પરીક્ષા
માધ્ય.શિ.શિ, પરીક્ષા
રાષ્ટ્રિય પ્રતિભા શોધશૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ ધોરણ -૯-૧૦ FA અને SA

ધોરણ- ૯
મૂલ્યાંકન
ધોરણ- ૧૦
તા.૨૨-૦૭-૨૦૧૭ સુધીમાં
FA1
તા.૨૨-૦૭-૨૦૧૭ સુધીમાં
તા.૯-૦૯-૨૦૧૭ સુધીમાં
FA2
તા.૯-૦૯-૨૦૧૭ સુધીમાં
તા.૧૪-૦૯-૨૦૧૭ થી તા.૨૨-૦૯-૨૦૧૭
SA1
તા.૧૪-૦૯-૨૦૧૭ થી તા.૨૨-૦૯-૨૦૧૭
તા.૯-૧૨-૨૦૧૭ સુધીમાં
FA3
તા.૯-૧૨-૨૦૧૭ સુધીમાં
તા.૨૦-૦૨-૨૦૧૮ સુધીમાં
FA4
તા.૨૦-૦૧-૨૦૧૮ સુધીમાં
તા.૦૫-૦૪-૨૦૧૮ થી તા.૧૩-૦૪-૨૦૧૮
SA2

તા.૨૯-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૦૭-૦૨-૨૦૧૮

 બોર્ડની પરીક્ષા તા.૧૨-૦૩-૨૦૧૮ થી
શાળાની વાર્ષિક પરીક્ષા ૦૫-૦૪-૨૦૧૮ થી તા.૧૩-૦૪-૨૦૧૮
ઉનાળુ વેકેશન તા.૦૧-૦૫-૨૦૧૮ થી તા.૦૪-૦૬-૨૦૧૮

પ્રથમ સત્ર
તા.૦૫-૦૬-૨૦૧૭ સોમવાર થી તા.૧૫-૧૦-૨૦૧૭ રવીવાર
કાર્ય દિવસ=૧૦૬
દિવાળી વેકેશન
તા.૧૬-૧૦-૨૦૧૭ સોમવારથી તા.૦૫-૧૧-૨૦૧૭ રવીવાર
રજાના દિવસ=૨૧
દ્રિતિય સત્ર  
તા.૦૬-૧૧-૨૦૧૭ સોમવારથી તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૮ સોમવાર
કાર્ય દિવસ=૧૪૦
ઉનાળુ વેકેશન      
તા.૦૧-૦૫-૨૦૧૮ મંગલવારથી તા.૦૪-૦૬-૨૦૧૮ સોમવાર
રજાના દિવસ=૩૫


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો