રજા યાદી ૨૦૧૭-૨૦૧૮

પંચશીલ   વિદ્યાલય, ડીસા  ૨૦૧૭-૨૦૧૮


ક્રમ
તારીખ
વાર
તહેવાર
દિવસ
પ્રકાર
૨૬-૬-૨૦૧૭
સોમવાર
રમઝન ઈદ
1
જાહેર
૦૭--૨૦૧
સોમવાર
રક્ષાબંધન
1
જાહેર
૧૫--૨૦૧
મંગળવાર
સ્વાતંત્ર  દિન
1
જાહેર
૧૭--૨૦૧
ગુરુવાર
પતેતી
1
જાહેર
૨૫--૨૦૧
શુક્રવાર
સંવત્સરી/ ગણેશચતુર્થી
1
જાહેર
૦૨-૯-૨૦૧૭
શનિવાર
બકરી ઈદ
1
જાહેર
૦૫--૨૦૧૬
મંગળવાર
ગણેશ વિસર્જન
1
સ્થાનિક
૨૮-૯-૨૦૧૭
ગુરુવાર
દુર્ગાષ્ટમી
1
સ્થાનિક
૨૯-૯-૨૦૧૭
શુક્રવાર
હવન નવમી
1
સ્થાનિક
૧૦
૩૦-૦૯-૨૦૧
શનિવાર
દશેરા
1
જાહેર
૧૧
૦૨-૧૦-૨૦૧૭
સોમવાર
ગાંધી જયંતી
1
જાહેર
૧૨
૧૬-૧૦-૨૦૧
૦૫-૧૧-૨૦૧
દિવાળી વેકેશન
21
જાહેર
૧૩
૦૨-૧૨-૨૦૧૭
શનિવાર
ઈદે મિલાદ
1
જાહેર
૧૪
૨૫-૧૨-૨૦૧૭
સોમવાર
નાતાલ
1
જાહેર
૧૫
૧૫-૦૧-૨૦૧૮
સોમવાર
વાસી ઉતરાયણ
1
સ્થાનિક
૧૬
૨૬--૨૦૧
શુક્રવાર
પ્રજાસત્તાક દિન
1
જાહેર
૧૭
૧૩--૨૦૧
મંગળવાર
મહાશિવરાત્રી
1
જાહેર
૧૮
૦૧-૦૩-૨૦૧૮
ગુરુવાર
હોળી
1
સ્થાનિક
૨૦
૦૨--૨૦૧
શુક્રવાર
ધૂળેટી
1
જાહેર
૨૧
૧૯-૦૩-૨૦૧૮
સોમવાર
ચેટીચાંદ
1
જાહેર
૨૨
૨૬-૦૩-૨૦૧
સોમવાર
રામનવમી
1
જાહેર
૨૩
૨૯-૦૩-૨૦૧૮
ગુરુવાર
મહાવીર જયંતી
1
જાહેર
૨૪
૩૦-૦૩-૨૦૧૮
શુક્રવાર
ગ્રુડ ફ્રઈડે
1
જાહેર
૨૫
૧૪--૨૦૧૭
શનિવાર
ડૉ. આંબેડકર જ્યંતી
1
જાહેર
૨૬
૧૮-૦૪-૨૦૧૮
બુધવાર
પશુરામ જયંતી
1
જાહેર
૨૭
--૨૦૧૭
૪—૬-૨૦૧૭
ઉનાળુ વેકેશન
35
જાહેર
80


+  રાજ્ય સરકાર જાહેર કરે તે રજા અંતિમ ગણી ફેરફાર કરવામાં આવશે
+ સરકારશ્રીની / મંડળની સુચના મુજબ શાળાનો સમય માં ફેરફાર કરવામાં આવશે.
+ સ્થાનિક જાહેર તહેવારોમાં શાળાનો સમય સવારનો સવારનો કરવામાં આવશે.
                                           
                                                                                                                     આચાર્ય
                                                                                                          પંચશીલ વિદ્યાલય, ડીસા
 


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો