જુલાઈ-૨૦૧૬ માસની વિદ્યાર્થી સંખ્યા

શાળાની વિદ્યાર્થી સંખ્યા માસ = જુલાઈ ૨૦૧૬
NO
CETE.
STD-9


1


BOY
GIRL
TOAL

S.C.
7
2
9

S.T.
15
2
17

O.B.C.
10
1
11

GEN.
29
3
32

TOTAL
61
8
69
NO
CETE.
STD-10


1


BOY
GIRL
TOAL

S.C.
6
0
6

S.T.
26
1
27

O.B.C.
4
1
5

GEN.
18
2
20

TOTAL
54
4
58
NO
CETE.
STD-11


1


BOY
GIRL
TOAL

S.C.
1
2
3

S.T.
6
3
9

O.B.C.
0
1
1

GEN.
6
1
7

TOTAL
13
7
20
NO
CETE.
STD-12


1


BOY
GIRL
TOAL

S.C.
0
0
0

S.T.
7
2
9

O.B.C.
0
2
2

GEN.
2
1
3

TOTAL
9
5
14
NO
CETE.
TOTAL


1


BOY
GIRL
TOAL

S.C.
8
3
11

S.T.
54
8
62

O.B.C.
14
5
19

GEN.
55
7
62

TOTAL
131
23
154