રજાયાદી

રજા યાદી - ૨૦૧૨ -૧૩

 ક્રમ  તરીખ  વાર   રજા ની વિગત  દિવસ  જાહેર\સ્થાનિક
  ૧ ૦૩/૦૭/૨૦૧૨ મંગળવાર    ગુરુપૂર્ણિમા    ૧ સ્થાનિક
  ૨ ૦૨/૦૮/૨૦૧૨ ગુરુવાર    રક્ષાબંધન   ૧ જાહેર
  ૩ ૦૯/૦૮/૨૦૧૨ સોમવાર    શિતળા સાતમ   ૧ સ્થાનિક
  ૪ ૧૦/૦૮/૨૦૧૧ શુક્રવાર    જન્માષ્ટમી   ૧ જાહેર
  ૫ ૧૫/૦૮/૨૦૧૨ બુધવાર    સ્વાતંત્ર્ય દિન    ૧ જાહેર
  ૬ ૧૮/૦૮/૨૦૧૧ શનિવાર    પતેતી   ૧ જાહેર
  ૭ ૧૯/૦૯/૨૦૧૧ બુધવાર   સંવતસરી   ૧ જાહેર
  ૮ ૦૨/૧૦/૨૦૧૨ મંગળવાર   ગાંધીજયંતી    ૧ જાહેર
  ૯ ૨૨/૧૦/૨૦૧૨ સોમવાર    દુર્ગાષ્ટમી   ૧ સ્થાનિક
  ૧૦ ૨૩/૧૦/૨૦૧૨ મંગળવાર   હવન નવમી  ૧ સ્થાનિક
  ૧૧ ૨૪/૧૦/૨૦૧૨ બુધવાર   વિજ્યા દશમી   ૧ જાહેર
  ૧૨ ૨૬/૧૦/૨૦૧૨ શુક્રવાર    બકરી ઈદ    ૧ જાહેર
  ૧૩ ૩૧/૧૦/૨૦૧૨ બુધવાર    સરદાર પટેલ જયંતી    ૧ જાહેર
  ૧૫   દિવાળી વેકેશન તા.૮/૧૧/૧૨ થી ૨૮/૧૧/૧૨      ૨૧ જાહેર
  ૧૬ ૨૫/૧૨/૨૦૧૨ મંગળવાર નાતાલ   ૧ નાતાલ
  ૧૭ ૧૪/૦૧/૨૦૧૩ સોમવાર ઉતરાયણ   ૧ જાહેર
  ૧૮ ૧૫/૦૧/૨૦૧૩ મંગળવાર વાસી ઉતરાયણ    ૧ સ્થાનિક
  ૧૯ ૨૫/૦૧/૨૦૧૩ શુક્રવાર .ઇદે મિલાદ    ૧ જાહેર
  ૨૦ ૨૬/૦૧/૨૦૧૩ શનિવાર પ્રજાસ્તાક દિન   ૧ જાહેર
  ૨૧ ૨૬/૦૩/૨૦૧૩ મંગળવાર હોળી   ૧ સ્થાનિક
  ૨૨ ૨૭/૦૩/૨૦૧૩ બુધવાર ધુલેટી    ૧ જાહેર
  ૨૩ ૨૯/૦૩/૨૦૧૩ શુક્રવાર ગ્રુડ ફ્રાઈડે   ૧ જાહેર
  ૨૪ ૧૧/૦૪/૨૦૧૩ ગુરુવાર ચેટીચાંદ   ૧ જાહેર
  ૨૫ ૨૦/૦૪/૨૦૧૩ શનિવાર રામ નવમી   ૧ જાહેર
  ૨૬ ૨૩/૦૪/૨૦૧૩ મંગળવાર મહાવીર જ્યંતી   ૧ જાહેર
  ૨૭ ઉનાળુ  વેકેશન તા૬/૫/૧૩ થી ૯/૬/૧૩   ૩૫ જાહેર
      કુલ રજા   ૮૦ જાહેર
(૧) સરકારશ્રી ની સુચના મુજબ રજામાં ફેરફાર કરવામાં આવશે
(૨) શ્રાવણ માસના સોમવારે શાળાનો સમય સવારનો રાખવામાં આવશે.
(3) સ્થાનિક તહેવારો અને મંડળની સુચના મુજબ શાળા સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે .

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો