જુલાઈ ૨૦૧૭ ની વિદ્યાર્થી સંખ્યા


શાળાની વિદ્યાર્થી સંખ્યા માસ = જુલાઈ ૨૦૧૭ 
NO DRIC. ધોરણ- ૯ 
    1
    કુમાર  કન્યા  કુલ 
  S.C. 28 5 33
  S.T. 11 2 13
  O.B.C. 19 7 26
  GEN. 6 1 7
  TOTAL  64 15 79
NO DRIC. ધોરણ- ૧૦ 
    1
    કુમાર  કન્યા  કુલ 
  S.C. 7 2 9
  S.T. 6 1 7
  O.B.C. 18 5 23
  GEN. 6 1 7
  TOTAL  37 9 46
NO DRIC. ધોરણ- ૧૧
    1
    કુમાર  કન્યા  કુલ 
  S.C. 18 0 18
  S.T. 0 0 0
  O.B.C. 5 3 8
  GEN. 2 0 2
  TOTAL  25 3 28
NO DRIC. ધોરણ- ૧૨ 
    1
    કુમાર  કન્યા  કુલ 
  S.C. 7 4 11
  S.T. 0 1 1
  O.B.C. 7 2 9
  GEN. 0 2 2
  TOTAL  14 9 23
NO DRIC. કુલ સંખ્યા 
    1
    કુમાર  કન્યા  કુલ 
  S.C. 60 11 71
  S.T. 17 4 21
  O.B.C. 49 17 66
  GEN. 14 4 18
  TOTAL  140 36 176