કર્મચારી માહિતીપંચશીલ માધ્યમિક શાળા,ડીસા
કર્મચારી માહિતી
ક્રમ
નામ
એમ્પલોઈ
નંબર
જી.પી.એફ.
નંબર
જન્મતારીખ
નિમણુંક
તારીખ
બેંક ખાતાનંબર
નોંધ
1
શ્રી એન.એ.પરમાર
3934
3549
05/11/1968
24/10/08
22331
18/10/91
2
શ્રી એમ.એસ.દવે
1167
1525
14/12//1957
15/12/83
16385

3
શ્રી કે.યુ. પરમાર
1170
1309
01/07/1955
23/6/87
16383
20/6/83
4
શ્રી એમ.બી. પટેલ
1168
1879
24/09/1957
1/06/86
5728

5
શ્રી એમ.કે. રાવલ
1169
2071
06/10/1961
18/06/87
16380

6
શ્રી સી.પી. ચૌધરી
1171
1925
01/06/1966
20/8/86
16405

7
શ્રી આર. કે. ચૌધરી
1172
1926
29/09/1954
20/8/86
16406


શ્રી વાય. કે. સોલંકી
1173
2480
26/02/1973
1/08/91
16384