પંચશીલ, ડીસા ,પ્રવેશ - ૨૦૨૦

વાલીશ્રી,
 હાલની પરીસ્થિતિમાં આપના  બાળકાના પ્રવેશની આપને ચિંતા રહેતી હશે. તો આ રોગચાળાના   મહામારીના સમયે ઘરેથી બહાર નિકળ્યા વિના (સોસિયલ ડિસ્ટન) તમારા બાળકોનો પ્રવેશ ઓનલાઈન મેળવી ચિંતા મુક્ત બનો તે માટે અમારો નમ્ર પ્રયાસ છે. તો નીચેની લિંક પર ક્લિક કરી પ્રવેશ માટે ની પ્રક્રિયા શરૂ કરો 

શાળા પ્રેવશ ફોર્મ ભરવા ક્લિક કરો -.> OO