તા ૩૦-૯-૨૦૧૫ ની વિદ્યાર્થી સંખ્યક્રમ
વિગત
ધોરણ -૯
ધોરણ -૧૦
ધોરણ -૧૧
 ધોરણ -૧૨
કુલ સંખ્યા

S]DFZ

SgIF

S],

S]DFZ

SgIF

S],

S]DFZ

SgIF

S],

S]DFZ

SgIF

S],

S]DFZ

SgIF

S],
1
સામાન્ય
5
0
5
1
5
6
0
0
0
3
2
5
9
7
16
2
અનુ જાતી
35
01
36
17
01
18
06
02
08
10
01
11
68
02
53
અ. જ. જાતી
04
01
05
04
00
04
00
02
02
1
00
01
09
03
12
ઓબીસી
21
01
22
13
02
15
03
01
04
08
02
10
45
06
51
કુલ
65
03
68
35
08
43
09
05
14
22
05
27
131
21
152