1૧ જુન ૨૦૧૭ ની સંખ્યા


શાળાની વિદ્યાર્થી સંખ્યા માસ = જુન- ૨૦૧૭ 
NO DRIC. ધોરણ- ૯ 
1
કુમાર  કન્યા  કુલ 
S.C. 30 5 35
S.T. 11 2 13
O.B.C. 20 7 27
GEN. 6 1 7
TOTAL  67 15 82
NO DRIC. ધોરણ- ૧૦ 
1
કુમાર  કન્યા  કુલ 
S.C. 7 2 9
S.T. 5 1 6
O.B.C. 18 5 23
GEN. 6 1 7
TOTAL  36 9 45
NO DRIC. ધોરણ- ૧૧
1
કુમાર  કન્યા  કુલ 
S.C. 18 0 18
S.T. 0 0 0
O.B.C. 4 3 7
GEN. 2 0 2
TOTAL  24 3 27
NO DRIC. ધોરણ- ૧૨ 
1
કુમાર  કન્યા  કુલ 
S.C. 7 4 11
S.T. 0 1 1
O.B.C. 7 1 8
GEN. 0 2 2
TOTAL  14 8 22
NO DRIC. કુલ સંખ્યા 
1
કુમાર  કન્યા  કુલ 
S.C. 62 11 73
S.T. 16 4 20
O.B.C. 49 16 65
GEN. 14 4 18
TOTAL  141 35 176
રજા યાદી ૨૦૧૭-૨૦૧૮

પંચશીલ   વિદ્યાલય, ડીસા  ૨૦૧૭-૨૦૧૮


ક્રમ
તારીખ
વાર
તહેવાર
દિવસ
પ્રકાર
૨૬-૬-૨૦૧૭
સોમવાર
રમઝન ઈદ
1
જાહેર
૦૭--૨૦૧
સોમવાર
રક્ષાબંધન
1
જાહેર
૧૫--૨૦૧
મંગળવાર
સ્વાતંત્ર  દિન
1
જાહેર
૧૭--૨૦૧
ગુરુવાર
પતેતી
1
જાહેર
૨૫--૨૦૧
શુક્રવાર
સંવત્સરી/ ગણેશચતુર્થી
1
જાહેર
૦૨-૯-૨૦૧૭
શનિવાર
બકરી ઈદ
1
જાહેર
૦૫--૨૦૧૬
મંગળવાર
ગણેશ વિસર્જન
1
સ્થાનિક
૨૮-૯-૨૦૧૭
ગુરુવાર
દુર્ગાષ્ટમી
1
સ્થાનિક
૨૯-૯-૨૦૧૭
શુક્રવાર
હવન નવમી
1
સ્થાનિક
૧૦
૩૦-૦૯-૨૦૧
શનિવાર
દશેરા
1
જાહેર
૧૧
૦૨-૧૦-૨૦૧૭
સોમવાર
ગાંધી જયંતી
1
જાહેર
૧૨
૧૬-૧૦-૨૦૧
૦૫-૧૧-૨૦૧
દિવાળી વેકેશન
21
જાહેર
૧૩
૦૨-૧૨-૨૦૧૭
શનિવાર
ઈદે મિલાદ
1
જાહેર
૧૪
૨૫-૧૨-૨૦૧૭
સોમવાર
નાતાલ
1
જાહેર
૧૫
૧૫-૦૧-૨૦૧૮
સોમવાર
વાસી ઉતરાયણ
1
સ્થાનિક
૧૬
૨૬--૨૦૧
શુક્રવાર
પ્રજાસત્તાક દિન
1
જાહેર
૧૭
૧૩--૨૦૧
મંગળવાર
મહાશિવરાત્રી
1
જાહેર
૧૮
૦૧-૦૩-૨૦૧૮
ગુરુવાર
હોળી
1
સ્થાનિક
૨૦
૦૨--૨૦૧
શુક્રવાર
ધૂળેટી
1
જાહેર
૨૧
૧૯-૦૩-૨૦૧૮
સોમવાર
ચેટીચાંદ
1
જાહેર
૨૨
૨૬-૦૩-૨૦૧
સોમવાર
રામનવમી
1
જાહેર
૨૩
૨૯-૦૩-૨૦૧૮
ગુરુવાર
મહાવીર જયંતી
1
જાહેર
૨૪
૩૦-૦૩-૨૦૧૮
શુક્રવાર
ગ્રુડ ફ્રઈડે
1
જાહેર
૨૫
૧૪--૨૦૧૭
શનિવાર
ડૉ. આંબેડકર જ્યંતી
1
જાહેર
૨૬
૧૮-૦૪-૨૦૧૮
બુધવાર
પશુરામ જયંતી
1
જાહેર
૨૭
--૨૦૧૭
૪—૬-૨૦૧૭
ઉનાળુ વેકેશન
35
જાહેર
80


+  રાજ્ય સરકાર જાહેર કરે તે રજા અંતિમ ગણી ફેરફાર કરવામાં આવશે
+ સરકારશ્રીની / મંડળની સુચના મુજબ શાળાનો સમય માં ફેરફાર કરવામાં આવશે.
+ સ્થાનિક જાહેર તહેવારોમાં શાળાનો સમય સવારનો સવારનો કરવામાં આવશે.
                                           
                                                                                                                     આચાર્ય
                                                                                                          પંચશીલ વિદ્યાલય, ડીસા