વિધાર્થીઓની માહિતી

 

શાળાના વિદ્યાર્થીઓની માહીતી તા. - 01- 11-2013

માસ = 1 ઑક્ટોબર ૨૦૧૩
ક્રમ
કેટેગરી
ધોરણ-૯
ધોરણ-૧૦
કુલ સંખ્યા
કુમાર
કન્યા
કુલ
કુમાર
કન્યા
કુલ
કુમાર
કન્યા
કુલ
અનુ..જાતી
26
3
29
19
05
24
45
08
53
અનુ.જ.જાતી
05
01
06
06
00
06
11
01
12
બક્ષીપંચ
13
02
15
17
10
27
30
12
42
સામાન્ય
02
01
03
06
01
07
08
02
10
કુલ સંખ્યા
47
07
53
48
16
64
94
23
117
Section > Change | Delete 


સરેરાશ હાજરી = ધોરણ 9 =૫૧.૮                ટકાવારી =૯૫.૯૨
 સરેરાશ હાજરી = ધોરણ 10 =૫૨.૧૩              ટકાવારી= ૮૨.૯૫  

30 સપ્ટેમ્બર ની સંખ્યા

ક્રમ
વર્ષ
ધોરણ-૯
ધોરણ-૧૦
કુલ સંખ્યા
કુમાર
કન્યા
કુલ
કુમાર
કન્યા
કુલ
કુમાર
કન્યા
કુલ
1
૨૦૧૩
47
07
53
48
16
64
94
23
117

શાળાના વિદ્યાર્થીઓની માહીતી તા. - 01- 11 -2012


   ક્રમ
   વિગત
   ધોરણ - ૯
   ધોરણ -૧૦
   કુલ સંખ્યા
   ૧
   માન્ય વર્ગો
        ૧
       ૧
       ૨
   ૨
   કુમાર /કન્ય
 કુમાર
  કન્યા
  કુલ
 કુમાર
  કન્યા 
 કુલ 
કુમાર
 કન્યા 
 કુલ
  ૩
   અનુજાતી
  25
   7
   32
   31
   5
  36
  56
   12
  68
  ૪
    અનુ જન જાતી
  6
  0
   6
   4
   0 
   4
   10
   0
  10
  ૫
    બક્ષીપંચ
  24
   11
   35
   17
   4
   21
   41
   15
   56
   ૬
  સામાન્ય
  6
  1
   7
   6
   2
   8
  12
   3
  15
   ૭
  કુલસંખ્યા
  61
   19
   80
  58
   11
  69
  119
   30
 149

30 સપ્ટેમ્બર ની સંખ્યા

 વિગત   માન્ય વર્ગો   ધોરણ-૮   ધોરણ-૯   ધોરણ-૧૦   કુલ સંખ્યા  નોંધ
વર્ષ ધો-૮ ધો-૯ ધો-૧૦ કુમાર કન્યા કુલ કુમાર કન્યા કુલ કુમાર કન્યા કુલ કુમાર કન્યા કુલ  
     2012    0     1     1      0     0   0   61   19  80    58  11 69  119   30  149
 2011
  1
  1
  1
 58
 22
 80
 64
 13
 77
 50
 10
 60
 173
 45
 217
 2010
  1
  1
  1
 64
 18
 82
 60
 15
 75
 51
 06
 57
 175
 39
 214
 
 2009
  1
  1
  1
 72
 16
 88
 52
 05
 57
 51
 06
 57
 175
 27
 202

અગત્યની વેબ સાઈટ ( Important website link)

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો