તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ ની વિદ્યાર્થી સંખ્યા


શાળાની વિદ્યાર્થી સંખ્યા માસ = सप्टेम्बर  ૨૦૧૭ 
NO DRIC. ધોરણ- ૯ 
1
કુમાર  કન્યા  કુલ 
S.C. 27 5 32
S.T. 11 2 13
O.B.C. 19 7 26
GEN. 6 1 7
TOTAL  63 15 78
NO DRIC. ધોરણ- ૧૦ 
1
કુમાર  કન્યા  કુલ 
S.C. 7 2 9
S.T. 6 1 7
O.B.C. 18 5 23
GEN. 6 1 7
TOTAL  37 9 46
NO DRIC. ધોરણ- ૧૧
1
કુમાર  કન્યા  કુલ 
S.C. 17 3 20
S.T. 0 0 0
O.B.C. 8 5 13
GEN. 2 0 2
TOTAL  27 8 35
NO DRIC. ધોરણ- ૧૨ 
1
કુમાર  કન્યા  કુલ 
S.C. 7 4 11
S.T. 0 1 1
O.B.C. 7 2 9
GEN. 1 2 3
TOTAL  15 9 24
NO DRIC. કુલ સંખ્યા 
1
કુમાર  કન્યા  કુલ 
S.C. 58 14 72
S.T. 17 4 21
O.B.C. 52 19 71
GEN. 14 4 18
TOTAL  142 41 183