કર્મચારીઓ

શ્રી નયનકુમાર અરજણજી પરમાર

Designation:આચાર્યશ્રી 
Email:nayankumar1969@yahoo.com 
Phone :02735244805 
Mobile:9426552003 

શ્રી મયુરકુમાર સનતકુમાર દવે

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Email:mayurkumardave33@gmail.com 
Phone :2744229295 

શ્રીમતી મંજુલાબેન બબલદાસ પટેલ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Email:manjulabenpatel33@yahoo.com 
Phone :2744227066 

શ્રી ખુશાલદાસ ઉમાજી પરમાર

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02744227873 
Mobile:9723155084 

શ્રી મનોજકુમાર ખેમચંદદાસ રાવલ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Email:manojkumarraval@gmail.com 
Mobile:9998894491

શ્રી ચંદ્રવદન પુનમાજી ચૌધરી

Designation:જુ.કારકુન 
Email:babubhaibhati@gmail.com 
Mobile:9428023280 

શ્રી યોગેશકુમાર કરશનભાઈ સોલંકી

Designation:સેવક 
Email:solankiyogesh29@gmail.com
Phone :9924691656 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો