સમય પત્રક

શાળાનું સમયપત્રક

ઉનાળા / શિયાળામાં શાળાનો સમય બપોરે 11.00 થી 17.05 ધોરણ- 9  થી  1૦
શનિવારે શાળાનો સમય સવારે 7.40 થી 11.10  

                                                           સમય ૫ત્રક

ક્રમ બપોરનો સમય શનિવાર સવારનો સમય
વિગત સમય મિનિટ ક્રમ વિગત સમય મિનિટ ક્રમ વિગત સમય મિનિટ
 ૧ શાળા શરૂ
થવાનોસમય
૧૧.૦૦ કલાક    ૧ શાળા શરૂ
થવાનોસમય
૭.૪૦ કલાક  ૧૦  ૧ શાળા શરૂ
થવાનો સમય
૭.૧૫ કલાક  
  ૨ પ્રાર્થના ૧૧.૦૦ થી ૧૧.૧૫   ૧૫  ૨ પ્રાર્થના ૭.૪૦ થી ૭.૫૦  ૪૦  ૨ પ્રાર્થના ૭.૧૫ થી ૭.૨૫  ૧૦
  ૩ ૫હેલો તાસ ૧૧.૧૫ થી ૧૨.૦૦   ૪૫  ૩ ૫હેલો તાસ ૭.૫૦ થી ૮.૩૦  ૩૫  ૩ ૫હેલો તાસ ૭.૨૫ થી ૮.૦૦  ૩૫
  ૪ બીજો તાસ ૧૨.૦૦ થી ૧૨.૩૫   ૩૫  ૪ બીજો તાસ ૮.૩૦ થી ૯.૦૫  ૩૫  ૪ બીજો તાસ ૮.૦૦ થી ૮.૩૫  ૩૫
  ૫ રીશેષ નાની ૧૨.૩૫ થી ૧૨.૪૫   ૧૦  ૫ ત્રીજો તાસ ૯.૦૫ થી ૯.૪૦  ૩૫  ૫ ત્રીજો તાસ ૮.૩૫ થી ૯.૧૦  ૩૫
  ૬ ત્રીજો તાસ ૧૨.૪૫ થી ૧૩.૨૦   ૩૫  ૬ રીશેષ ૯.૪૦ થી ૧૦.૧૦  ૨૦  ૬ ચોથો તાસ ૯.૧૦ થી ૯.૪૫  ૩૫
 ૭ ચોથો તાસ ૧૩.૨૦ થી ૧૩.૫૫   ૩૫  ૭ ચોથો તાસ ૧૦.૧૦ થી ૧૦.૪૫  ૩૫  ૭ રીશેષ ૯.૪૫ થી ૧૦.૧૦  ૩૦
  ૮ રીશેષ મોટી ૧૩.૫૫ થી ૧૪.૩૫   ૪૦  ૮ પાંચમો તાસ ૧૦.૪૫ થી ૧૧.૨૦  ૩૫  ૮ પાંચમો તાસ ૧૦.૧૦ થી ૧૦.૪૫  ૩૫
 ૯ પાંચમો તાસ ૧૪.૩૫ થી ૧૫.૧૦  ૩૫      ૯ છઠો તાસ ૧૦.૪૫ થી ૧૧.૨૦  ૩૫
 ૧૦ છઠો તાસ ૧૫.૧૦ થી ૧૫.૪૫   ૩૫    ૧૦ સાતમો તાસ ૧૧.૨૦ થી ૧૧.૫૫  ૩૫
 ૧૧ રીશેષ નાની ૧૫.૪૫ થી ૧૫.૫૫  ૧૦    ૧૧ આઠમો તાસ ૧૧.૫૫ થી ૧૨.૩૦  ૩૫
 ૧૨ સાતમો તાસ ૧૫.૫૫ થી ૧૬.૩૦  ૩૫  
 ૧૩ આઠમો તાસ ૧૬.૩૦ થી ૧૭.૦૫  ૩૫
કુલ સમય   ૩૬૫ કુલ સમય  ૨૧૦ કુલ સમય  ૩૨૦
શાળાનો કુલ સમય  ૫૮૫

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો