30 સપ્ટેમ્બરની માહિતી


સપ્ટેમ્બરની વિદ્યાર્થી સંખ્યા

વિગત
માન્ય વર્ગ
ધોરણ-૯
ધોરણ-૧૦
ધોરણ-૧૧
ધોરણ-૧૨
કુલ સંખ્યા9
10
11
12
કુમાર
કન્યા
કુલ
કુમાર
કન્યા
કુલ
કુમાર
કન્યા
કુલ
કુમાર
કન્યા
કુલ
કુમાર
કન્યા
કુલ

2016
1
1
1
1
59
8
67
54
4
58
12
7
19
9
5
14
134
25
159

2015
1
1
1
1
68
4
72
55
8
63
10
3
13
28
8
36
161
23
184

2014
1
1
1
1
66
7
73
54
8
62
29
8
37
0
0
0
149
23
172

                                                                                                                                                                                                          

30 સ્પ્ટેમ્બરની વિદ્યાર્થી સંખ્યાશાળાની વિદ્યાર્થી સંખ્યા માસ = સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬
NO
DRIC.
STD-9


1


BOY
GIRL
TOAL

S.C.
14
2
16

S.T.
9
1
10

O.B.C.
29
4
33

GEN.
7
1
8

TOTAL
59
8
67
NO
DRIC.
STD-10


1


BOY
GIRL
TOAL

S.C.
26
1
27

S.T.
4
1
5

O.B.C.
18
2
20

GEN.
6
0
6

TOTAL
54
4
58
NO
DRIC.
STD-11


1


BOY
GIRL
TOAL

S.C.
6
3
9

S.T.
0
1
1

O.B.C.
6
1
7

GEN.
0
2
3

TOTAL
12
7
19
NO
DRIC.
STD-12


1


BOY
GIRL
TOAL

S.C.
7
2
9

S.T.
0
2
2

O.B.C.
2
1
3

GEN.
0
0
0

TOTAL
9
5
14
NO
DRIC.
TOTAL


1


BOY
GIRL
TOAL

S.C.
53
8
61

S.T.
13
5
18

O.B.C.
55
8
63

GEN.
13
3
16

TOTAL
135
24
159