સંપર્ક માહિતી

અમારો સંપર્ક

શાળાનું નામ :- પંચશીલ માધ્યમિક શાળા,ડીસા
શાળાનું સરનામું :- સ્પોર્ટસ કલબની નજીક,ગાયત્રી મંદિર રોડ,ડીસા,જી.બનાસકાંઠા
શાળાનો ફોન નંબર :- 02744220982
શહેર :- ડીસા
રાજય :- ગુજરાત
પિન કોડ :- 385535
શાળાનું ઈ-મેઈલ :- panchshildees@gmail.com
ટ્રસ્ટનું નામ :- જાગૃતિ ટ્રસ્ટ બનાસકાંઠા,ડીસા
ટ્રસ્ટ રજીસ્ટ્રેશન નંબર :- ઈ-191
એસ.એસ.સી. ઈન્ડેક્ષ નંબર :- 60.136
આચાર્યનો ફોન નંબર :- 220982
મોબાઈલ :- 9426552003

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો