શિષ્યવૃતિઓ અને સાઈકલ દરખાસ્ત

પરિપત્રોનું વર્ગિકરણા

શાળાના આચાર્યનો સંદેશ

વિદ્યાર્થીઓને લગતા પત્રો

શિક્ષકોને લગતા પત્રો 

મંડળને લગતા પરિપત્રો -ઠરાવો 

પગાર ને લગતા ઠરાવો  

ગ્રાન્ટને લગતા ઠરાવો  

ઉ.પ.ધો.ને લગતા પત્રો

પેન્શનને લગતા પત્રો  ઠરાવો   

શાળા ભરતીને લગતા પત્રો 

પરીક્ષાને લગતા પત્રો 
 
જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી,પાલનપુરના પત્રો 

ગુજ.માધ્ય. અને ઉ.માધ્ય. શિક્ષણ બોર્ડના પત્રો-ઠરાવો 

શિક્ષણ વિભાગના પત્રો-ઠરાવો  

નાંણા વિભાગના ઠરાવો  

સામાન્ય વહિવટી વિભાગના પત્રો-ઠરાવો  

અન્ય પત્રો-ફોર્મ-પત્રક વગેરે
ઘરે રહીને પ્રવૃતિ કરો.


વિદ્યાર્થી મિત્રો,
આ સાથેની લિંક પર ક્લિક કરશો એટલે એક ફોર્મ ખુલશે. તે ફોર્મમાં તમારી માહિતી ભરવાની છે. પ્રવૃતિ મરજીયાત છે. અને તમારે પોતાના ઘરે રહીને તાલિમ લેવાની છે. તમને માર્ગદર્શન ઓનલાઈન આપવામાં આવશે. તથા કોઈ ફી ચુકવવાની નથી તો ફુરસદનો સદ ઉપયોગ કરી પોતાના કૌશલ્યનો વિકાસ કરો,  તમેને એક કરતાં વધારે  પ્રવુતિ ગમતી હોય તો એક કરતાં વધારે પ્રવૃતિમાં પણ ભાગ લઈ શકશો. તા.20,7,2020  પહેલાં ફોર્મ ભરવાનું છે. તારીખ 20 થી પ્રવુતિ શરૂ થશે. .... 

ફોર્મ ભરવા માટે આહિયાં ક્લિક કરો ->>>>>>**********