શાળા આયોજન

અયોજન

પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા

:: શાળાનું બિન શૈક્ષણિક વાર્ષિક(વહિવટી) આયોજન ::

ક્રમ

માસ

વિગત

એપ્રિલ

+ વાષિક આંકડાકીય માહિતી એકઠી કરવી.

+ જી.પીએફના હિસાબી પત્રકો તેયાર કરવા.

+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.

+ વેકેશનની જાણ અને શિક્ષકોના સરનામા નોધવા.

+ ડેડસ્ટોક રજીસ્ટરના મેળવણા કરવા.

+ ગત વર્ષના હિસાબનું સરવૈયું તૈયાર કરવું.

+ ચાલુ વર્ષનું બજેટ તૈયાર કરવું અને મંડળને મોકલવું.

+ ઈન્કમ ટેક્ષનું ફોર્મ ભરીને મોકલવું.

+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.

+ વર્ષ દરમિયાન ભરેલ વ્યવસાય વેરાનું ફોર્મ ભરીને મોકલવું.

+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.

+ કર્મચારીઓના ખાનગી અહેવાલના પત્રકો તૈયાર કરવા.

મે

+ ઉપજ ખર્ચના પત્રકો ૧ થી ૨૦ તૈયાર કરીને મોકલવા.

+ શાળા માટે જરૂરી સ્ટેશનરીની યાદી કરી ખરીદવી અથવા છપાવવી.

+ નવા વર્ગ વધારાની શક્યતા હોય તો પત્રકો તૈયાર કરવા.

+ કર્મચારીઓની સેવાપોથીની વિગતો પુરી કરવી.

+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.

+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.

+ જાહેર પરીક્ષાના પરીણામની તારીખના જાણી વિધાર્થીઓના પ્રમાણપત્રો તૈયાર કરવા.

+ શાળાના વર્ષિક હિસાબો સી.એ. પાસે ઓડિટ કરાવવા.

+ પ્રવેશ ફોર્મનું વિતરણ કરવું.

+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.

+ વાર્ષિક રજાઓની યાદી તૈયાર કરવી.

જુન

+ પ્રવેશ ફોર્મ સ્વીકારવા.

+ સી.એ. રીપોર્ટની નકલ મંડળ અને કચેરીને મોકલવી.

+ નવા પ્રવેશાર્થીઓની ફી એકત્ર કરી જમા લેવી

+ વર્ગ વધારા કે ધટાડાની દરખાસ્ત રજુ કરવી.

+ શિક્ષકો પાસેથી નવા વર્ષનું આયોજન એકત્ર કરવું.

+  જનરલ સમયપત્રક આચાર્યની સુચના મુજબ તૈયાર કરવું.

+ પત્રક -૧ રોજગાર કચેરીને મોકલવું

+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.

+ ત્રિમાસીક ખર્ચના હિસાબો તૈયાર કરવા.

+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.

+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.

+ કર્મચારીઓ પાસેથી  ઈન્કમટેક્ષની રકમ એકત્રીત કરી ઈન્કમટેક્ષ જમા કરાવવો.

+ પ્રમાણપત્રો પ્રમાણિત કરવા માટે ચકાસણી કરવી.

જુલાઈ

+ કર્મચારીઓના વાર્ષિક ઈજાફાની ગણતરી કરી ઈજાફાની નોંધ કરવી.

+ જુદીજુદી શિસ્જવૃતિઓ માટે દરખાસ્તો તૈયાર કરીને મોકલવી.

+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.

+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.

+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.

+ નવો પ્રવેશ મેળવનાર વિધાર્થીઓની નોધ જી.આર.માં કરવી.

+ નવો પ્રવેશ મેળવનાર વિધાર્થીઓના પ્રમાણપત્રો ખરાઈ માટે મોકલવા.

                                                                                

ઓગસ્ટ

+ માર્ચમાં બેસનાર ખાનગી ઉમેદવારોની દરખાસ્ત તૈયાર કરી મોકલવી.

+ મકાન ભાડા પ્રમાણપત્રનું ચલણભરી રીન્યુઅલ પ્રમાણપત્ર મેળવવું.

+ પ્રથમ કસોટી માટે પ્રશ્રપત્ર છપાવવા આપવા.

+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.

+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.

+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.

+ શાળાના હિસાબો જિ.શિ.અ.કચેરી પાસેથી તારીખ મેળવી ઓડિટ કરાવવા.

+ વાર્ષિક નિરીક્ષણ અહેવાલ તથા સાથે જોડવાના પત્રકો તૈયાર કરવા

સપ્ટેમ્બર

+ 30 મી સપ્ટેમ્બરની માહિતી તૈયાર કરવી.

+ કર્મચારીઓ પાસેથી  ઈન્કમટેક્ષની રકમ એકત્રીત કરી ઈન્કમટેક્ષ જમા કરાવવો.

+ ૩૦ મી સપ્ટેમ્બર કર્મચારીયોની યાદી તૈયાર કરી પગાર બિલ સાથે મોકલવી.

+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.

+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.

+ ત્રિમાસીક ખર્ચના હિસાબો તૈયાર કરવા.

+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.

+ રોજગાર કચેરીને ત્રિમાસીક પત્રક તૈયાર કરી મોકલવું

ઓક્ટોમ્બર

+ તહેવાર પેશગી અને બોનસના બીલ બનાવવા.

+ દિવાળી વેકેશન માટે શિક્ષકોન સરનામા નોધવા.

+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.

+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.

+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.

+ જાહેર પરીક્ષાઓ માટે વિધાર્થીઓના આવેદનપત્રો ભરાવી લેવા.

નવેમ્બર

+ આવેદન પત્રો તૈયાર કરી નિયત કરેલ જગ્યાએ જમા કરાવવા.

+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.

+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.

+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.

+ બીજા સત્રની સત્ર ફી એકત્ર કરાવી જમા લેવી.

ડીસેમ્બર

+ સામાયિકોના વર્ષિક લાવાજમ ભરવા.

+ કર્મચારીઓ પાસેથી  ઈન્કમટેક્ષની રકમ એકત્રીત કરી ઈન્કમટેક્ષ જમા કરાવવો.

+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.

+ ત્રિમાસીક ખર્ચના હિસાબો તૈયાર કરવા.

+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.

+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.

+ રોજગાર પત્રક મોકલવું

૧૦

જાન્યુઆરી

+ કર્મચારીઓની સેવાપોથીની વિગતો પુરી કરવી.

+ કર્મચારીઓની વાર્ષિક આવકની ગણતરી કરી બાકીના ઈન્કમ ટેક્ષની ગણતરી કરવી.

+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.

+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.

+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.

+ જુથ વીમાની કપાત પગારમાંથી કરવી.

૧૧

ફ્રેબ્રુઆરી

+ શાળાકિય ખરીદીની યાદી બનાવવી.

+ બાકી રહેતાં પુરવણી બિલો બનાવવા.

+ આવેલ શિષ્યવૃતિની રકમની ચકાસણી કરવી બાકી રહેલશિષ્યવૃતિની ચુકવણી કરવી

+ HSC/SSCની પરીક્ષની રસીદો મેળવી વિતરણ કરવું

 

માર્ચ

+ નિભાવ ગ્રાન્ટનો છેલ્લો હપ્તો મેળવવો.

+ શાળા માટે ગ્રાન્ટની ગણતેરી કરી લેવી અને ન મળેલ ગ્રાન્ટ માટે રજુઆત કરવી.

+ વાર્ષિક ખર્ચની ગણતરી કરી ટકાવારી પ્રમાણે બાકી રહેતું ખર્ચ પુર્ણ કરવું

+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.

+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા. 

+ અન્ય ગ્રાન્ટના બિલો મોકલવા.

+ રોજગાર પત્રક મોકલવું

+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.

+ ધટતી ગ્રાન્ટ માટે મંડળ પાસે માગણી મુકવી.

+ બકી ચુકવાણા ચુકવી  હિસાબો ચુક્તે કરવા.

+ ડેડસ્ટોકનું મેળવણું કરી વાર્ષિક હિસાબો પુરા કરવા.

+ બાકી ઈન્કમટેક્ષની કપાત કરવી.

 

જનરલ કામગીરી

 

-> વર્ગવાર રીપીટર વિધાર્થીઓની ફી એકત્રીત કરવી.

-> શાળાના રેકોર્ડની યોગ્ય જાળવણી કરવી.

-> વિધાર્થીઓને શિષ્યવૃતિની ચુકવણી કરવી

-> શાળા છોડી ગયેલ વિધાર્થીઓના નામ જી.આર.માં તથા કમી રજીસ્ટરમાં નોધવા.

-> રોજમેળમાં વ્યવાહારની નોધ કરી સહી કરી આચાર્યની સહીમાં મુકવો.

-> શાળા માટે સુચના મુજબ ખરીદી કરવી.

-> રોજમેળ પરથી હિસાબ ખાતાવહીમાં ખતવી તેની ચકાસણી કરાવવી.

-> વિધાર્થી દૈનિક હાજરીની દૈનિકબુકમાં ચકાસણી કરી સરવાળા કરવા.

-> વર્ગવાર સરાસરી હાજરીની નોધ રાખવી.

-> ખાતાકિય ઓડિટના પત્રકો તૈયાર કરવા.

-> વ્યવસાય વેરો કે અન્ય વધારાની રકમ ચલનથી જમા કરાવવી.

-> પગાર ગ્રાન્ટના પુરવણી બિલો બનાવવા અને સમયસર મોકલવા.

-> પેન્સન દરખાસ્ત તૈયાર કરી સમયસર રજુ કરવી.

-> ખાતા,મંડળ અને વિધાર્થીઓને લગતા પત્રો તૈયાર કરી મોકલી આપવા.

-> આવનાર મુલાકાતીઓની અરજીઓ સ્વીકારી જવાબો તૈયાર કરી તેનો નિકાલ કરવો.

 

 ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો