શાળાના સુકાનીયો

અમારા સુકાનીયો


ક્રઆચાર્યશ્રીનુ નામશૈક્ષણિક લાયકાતનિમણુંક તારીખનિવૃતિ તારીખસમયગાળો
શ્રી મયુરભાઇ સનતભાઇ દવે
(ઇનચાર્જ)
બી.અસ.સી., બી.એડ ૧૨-૧૨-૧૯૮૩ ----- ૬ વર્ષ ૩ માસ
૨૮ દિવસ
શ્રી કનૈયાલાલ ગોરીશંકર જોષી એમ.એ., બી.એડ. ૧૦-૦૬-૧૯૯૦ ૩૧-૦૫-૨૦૦૧ ૧૦ વર્ષ ૧૧ માસ
૨૧ દિવસ
શ્રી મયુરભાઇ સનતભાઇ દવે
(ઇનચાર્જ)
બી.એસ.સી. , બી.એડ. ૦૧-૦૬-૨૦૦૧ ------- ૯ માસ
૫ દિવસ
શ્રી મોહનભાઇ અંબારામ ૫ટેલ એમ.એ., બીએડ ૦૭-૦૩-૨૦૦૨ ૩૧-૧૦-૨૦૦૭ ૫ વર્ષ ૭ માસ
૨૪ દિવસ
શ્રી મયુરભાઇ સનતભાઇ દવે
(ઇનચાર્જ)
બી.એસ.સી., બી.એડ ૦૧-૧૧-૨૦૦૭ -------- ૧૧ માસ
૨૨ દિવસ
શ્રી નયનકુમાર અરજણજી ૫રમાર એમ.પી.ઈ. ૨૪-૧૦-૨૦૦૮   કાર્યરત છે.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો