શાળાકિય પરીક્ષાના પરીણામ -૨૦૧૨  શાળાકિય પરીક્ષાના પરીણામ -૨૦૧૨
  ક્રમ
  ધોરણ
પરીક્ષામાં ઉર્તિણ  વિધાર્થી. સખ્યા
પરીક્ષામાં અનઉર્તિણ વિધાર્થી. સખ્યા
પરીક્ષામાં કુલ  વિધાર્થી. સખ્યા
  ટકાવારી
 
       
  ૭૪
  ૦૦
  ૭૪
  ૧૦૦.૦૦
 
        
  ૭૫
  ૦૦
  ૭૫
  ૧૦૦.૦૦
 
        ૧૦
  ૪૩
  ૧૬
   ૫૯
  ૭૨.૮૮

ક્રમ
ધોરણ
ક્રમ
વિધાર્થીનું નામ
મેળવેલ ગુણ
કુલ ગુણ
ટકાવારી
      
        
 
માળી ઉતમલાલ તેજાભાઈ
  ૬૪૯
૭૦૦
૬૪.૯
 
બારોટ જગદીશકુમાર એમ.
  ૬૩૭
૭૦૦
૬૩.૭
 
સોલંકી જીગરભાઈ એમ.
  ૬૩૦
  ૭૦૦
  ૬૩.૦૧
     
       
 
પારવાની મનોજ ખુશીરામ
  ૫૨૬
૭૦૦
  ૭૫.૨
 
તેલી અનુરાધા શંભુભાઈ
  ૫૦૭
૭૦૦
  ૭૦.૩
 
પરમાર જગદીશ ડાહ્યાભાઈ 
   ૫૦૧
૭૦૦
  ૬૮.૨
     
       ૧૦
 
પ્રજાપતી લલિતભાઇ પ્રવીણભાઈ
  ૩૫૯
  ૫૦૦
  ૭૧.૮૦
 
મકવાણા વિજય નાનજીભાઈ
  ૩૫૨
  ૫૦૦
  ૭૦.૪૦
 
ઠાકોર અરવિંદભાઈ મફાજી
  ૩૪૬
  ૫૦૦
  ૬૯.૨૦

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો