1૧ જુન ૨૦૧૭ ની સંખ્યા


શાળાની વિદ્યાર્થી સંખ્યા માસ = જુન- ૨૦૧૭ 
NO DRIC. ધોરણ- ૯ 
1
કુમાર  કન્યા  કુલ 
S.C. 30 5 35
S.T. 11 2 13
O.B.C. 20 7 27
GEN. 6 1 7
TOTAL  67 15 82
NO DRIC. ધોરણ- ૧૦ 
1
કુમાર  કન્યા  કુલ 
S.C. 7 2 9
S.T. 5 1 6
O.B.C. 18 5 23
GEN. 6 1 7
TOTAL  36 9 45
NO DRIC. ધોરણ- ૧૧
1
કુમાર  કન્યા  કુલ 
S.C. 18 0 18
S.T. 0 0 0
O.B.C. 4 3 7
GEN. 2 0 2
TOTAL  24 3 27
NO DRIC. ધોરણ- ૧૨ 
1
કુમાર  કન્યા  કુલ 
S.C. 7 4 11
S.T. 0 1 1
O.B.C. 7 1 8
GEN. 0 2 2
TOTAL  14 8 22
NO DRIC. કુલ સંખ્યા 
1
કુમાર  કન્યા  કુલ 
S.C. 62 11 73
S.T. 16 4 20
O.B.C. 49 16 65
GEN. 14 4 18
TOTAL  141 35 176
ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો