માન્ય વર્ગો અને વિધાર્થી સંખ્યાની માહિતી


પંચશીલ માધ્યમિક શાળા, ડીસા જિલ્લો - બનાસકાંઠા 
માન્ય વર્ગો અને વિધાર્થી સંખ્યાની માહિતી 
તા.1-12-2012 ના રોજની સંખ્યા 
ક્રમ  વિગત  ધોરણ - ૯  ધોરણ -૧૦  કુલ સંખ્યા 
માન્ય વર્ગો 
કુમાર /કન્યા  કુમાર   કન્યા   કુલ  કુમાર   કન્યા   કુલ  કુમાર   કન્યા   કુલ 
અનુ જાતી  25 7 32 31 5 36 56 12 68
 અનુ જન જાતી  6 0 6 4 0 4 10 0 10
  બક્ષીપંચ  24 11 35 17 4 21 41 15 56
સામાન્ય  6 1 7 6 2 8 12 3 15
કુલ સંખ્યા  61 19 80 58 11 69 119 30 149
ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો