વાર્ષિક આયોજન

વાર્ષિક આયોજન - ૨૦૧૩ - ૨૦૧૪

                                      પંચશીલ માધ્યમિક શાળા , ડીસા જિલ્લો- બનાસકાંઠા 
                                       શૈક્ષણિક વર્ષ 2013 - 2014 શાળાના કાર્ય દિવસ 
ક્રમ  માસ  જાહેર રજા  રવીવાર   સ્થાનીક રજા વેકેશન  કાર્ય દિવસ 
1  જુન  0 3 0 0 18
2 જુલાઈ  0 4 0 0 27
3 ઓગસ્ટ  4 4 3 0 20
4 સપ્ટેમ્બર   1 5 0 0 24
5 ઓક્ટોબર  3 4 1 0 23
6 નવેમ્બર  0 1 0 21 8
7 ડીસેમ્બર  1 5 0 0 25
8 જાન્યુઆરી  2 4 1 0 24
9 ફેબ્રુઆરી  1 4 0 0 23
10 માર્ચ  1 5 0 0 25
11 એપ્રિલ  4 4 1 0 21
12 મે 1 1 0 35 2
  કુલ રજાઓ  18 44 6 56 240
             

શાળાકિય પરીક્ષાઓ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો