30 સપ્ટેમ્બરની માહિતી


સપ્ટેમ્બરની વિદ્યાર્થી સંખ્યા

વિગત
માન્ય વર્ગ
ધોરણ-૯
ધોરણ-૧૦
ધોરણ-૧૧
ધોરણ-૧૨
કુલ સંખ્યા9
10
11
12
કુમાર
કન્યા
કુલ
કુમાર
કન્યા
કુલ
કુમાર
કન્યા
કુલ
કુમાર
કન્યા
કુલ
કુમાર
કન્યા
કુલ

2016
1
1
1
1
59
8
67
54
4
58
12
7
19
9
5
14
134
25
159

2015
1
1
1
1
68
4
72
55
8
63
10
3
13
28
8
36
161
23
184

2014
1
1
1
1
66
7
73
54
8
62
29
8
37
0
0
0
149
23
172

                                                                                                                                                                                                          

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો