શાળામાં પ્રવેશ મેળવવા અંગે જુન-૨૦૨૧

 પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસામાં પોતાના પાલ્ય/પુત્ર/પુત્રીને પ્રવેશ અપાવવા  ઈચ્છતા હોય તેવા વાલીએ નીચેના ફોર્મમાં ઓનલાઈન અરજી કરવી અને પછી જુન માસમાં વિદ્યાર્થીનું એલ.સી. અને અન્ય આધારો શાળામાં આપી જવાનું રાખવું..


શાળામાં પ્રવેશ માટે ફોર્મ ભરવા કિલક કરો@@@@@@ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો