પરીણામ - ૨૦૧૩

પરીણામ ૨૦૧૩

ક્રમ
ધોરણ
ક્રમ
વિધાર્થીનું નામ
મેળવેલ ગુણ
કુલ ગુણ
ટકાવારી
      ૨
        ૯
 ૧
માળી  ઉતમ  તેજાભાઈ
  ૫૨૫
૭૦૦
 ૭૫.૦૦
 ૨
તેલી  બિંદુ  શંભુભાઈ
  ૫૨૨
૭૦૦
  ૭૪.૫૭
 ૩
ચમાર  કમલેશ  માધાભાઈ
   ૫૧૭
૭૦૦
  ૭૩.૮૫
      ૩
       ૧૦
 ૧
વણકર યાજ્ઞ્નિકાબેન પ્રવિણકુમાર
  ૪૨૯
  ૬૦૦
  ૭૧.૫૦
 ૨
પરમાર જગદીશભાઈ ડાહ્યાભાઈ
  ૪૨૬
  ૬૦૦
  ૭૧.૦૦
 ૩
ચૌહાણ પંકજકુમાર જયંતીલાલ
  ૪૧૮
  ૬૦૦
  ૬૯.૬૦

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો