પરિપત્રોનું વર્ગિકરણા

શાળાના આચાર્યનો સંદેશ

વિદ્યાર્થીઓને લગતા પત્રો

શિક્ષકોને લગતા પત્રો 

મંડળને લગતા પરિપત્રો -ઠરાવો 

પગાર ને લગતા ઠરાવો  

ગ્રાન્ટને લગતા ઠરાવો  

ઉ.પ.ધો.ને લગતા પત્રો

પેન્શનને લગતા પત્રો  ઠરાવો   

શાળા ભરતીને લગતા પત્રો 

પરીક્ષાને લગતા પત્રો 
 
જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી,પાલનપુરના પત્રો 

ગુજ.માધ્ય. અને ઉ.માધ્ય. શિક્ષણ બોર્ડના પત્રો-ઠરાવો 

શિક્ષણ વિભાગના પત્રો-ઠરાવો  

નાંણા વિભાગના ઠરાવો  

સામાન્ય વહિવટી વિભાગના પત્રો-ઠરાવો  

અન્ય પત્રો-ફોર્મ-પત્રક વગેરે
ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો